top of page

PRIVCACYBELEID van: 

Ins and Outs sport/voeding

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NL-voedingscoach verwerkt van haar [leden, deelnemers, cliënten of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Leonie Grossenbagt/Bert Goedkoop

Ins and Outs sport/voeding en NL-voedingscoach

Boekenstein 104

Heiloo

06-47980595

KvK 60211237
BTW Nummer: NL853810874B01

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@nl-voedingscoach.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam

 2. b) emailadres

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De organisatie gebruikt je naam en emailadres die je invult in het opt-in-formulier van de gratis boodschappenlijst zodat zij je het PDF-bestand met de boodschappenlijst daadwerkelijk toe kan sturen. Wanneer je hier jouw gegevens hebt ingevuld gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met interessante informatie over haar vakgebied en relevante aanbiedingen toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 2. De organisatie gebruikt je naam en emailadres die je invult in het contactformulier op de website om je persoonlijk te kunnen benaderen en je te informeren over wat zij voor je zou kunnen betekenen. Wanneer als gevolg hieruit een i(telefonisch) intake-consult volgt dan zal er een anamnese plaatsvinden en je gevraagd worden om aanvullend een digitale vragenlijst in te vullen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de organisatie een dossier aanlegt waarin de bovenstaande gegevens worden opgenomen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen De organisatie heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. De organisatie heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de organisatie.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de organisatie een factuur kan opstellen.

2.3     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

 1. Bewaartermijnen 

3.1     De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie (info@nl-voedingscoach.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@nl-voedingscoach.nl). de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@nl-voedingscoach.nl) Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@nl-voedingscoach.nl)

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

bottom of page